مطالب مرتبط با کلید واژه " اعضای هیات علمی "


گروه معماری

  دکتر هما  ایرانی بهبهانی مرتبه علمی:استاد احمد بدرطالعی مرتبه علمی: مربی   دکتر کاوه بذرافکن مرتبه علمی:  استادیار   دکتر محمدرضا پورزرگر مرتبه علمی:استادیار     حسن تاری وردی مرتبه علمی:مربی دکتر مهرداد جاویدی نژاد مرتبه علمی:  استادیار     دکتر شوکا خوشبخت بهرمانی مرتبه علمی:  استادیار     دکتر مزین دهباشی شریف مرتبه علمی:  استادیار   دکترداراب دیبا مرتبه علمی:استاد       ژینت رستمی قلزم مرتبه علمی : مربی دکتر حسین ...

گروه شهرسازی

دکتر علیرضا بندرآباد مرتبه علمی:  دانشیار دکتر پویان شهابیان مرتبه علمی: دانشیار دکتر آتوسا مدیری مرتبه علمی:استادیار دکتر واراز مرادی مسیحی مرتبه علمی:استادیار   دکتر طوفان حقانی مرتبه علمی:استادیار دکتر  سید مسعود پورصفوی مرتبه علمی:مربی دکتر محمود رضایی مرتبه علمی :  دانشیار دکتر غلامرضا لطیفی مرتبه علمی:دانشیار   دکتر علی طیبی مرتبه علمی:استادیار