محل تحویل پروژه

 

محل برگزاری تحویل پروژه های عملی وکارگاهی

شماره آتلیه

روز-ساعت

نام استاد

نام درس

2210

شنبه صبح (17/4/96)

شوکا خوشبخت

درک وبیان محیط

2110-2111-2112

//

نورا سنگوری

هندسه مناظرومرایا

2107-2211-2212

//

پریچهر معافی

//

2208-2209

//

زهرا ابراهیمی

//

2203

//

سیده حسینی

//

2113-2114

//

مهناز رضائی

//

2101

//

سحررنجکشان

//

2205

//

فرزانه باقری

//

2118-2114

//

فرح باقری

//

2110-2111

شنبه بعدازظهر (17/4/96)

امیررضا فرهبد

برداشت ازبناهای تاریخی

2211-2212

//

مهتاب آقائی

//

2112-2113

//

الناززارعی

//

2101

//

سپیده بابازاده

//

2208

//

سحر رنجکشان

//

2202

//

مریم خدابخش

//

2205

//

نیلوفر ایرانی شمیرانی

//

2209

//

مانا معراجی

//

2202

یکشنبه صبح(18/4/96)

شمس

مقدمات طراحی (1)

2212-2211

//

پگاه الهیان

//

2101

//

شیخ الحکمائی

//

2107

//

زهراابراهیمی

//

2205

//

رناتا حسنی

//

2203

//

زهرا سینائی

//

2114

//

فریور صدری

//

2112

//

مهنازرضائی

//

2210

//

پرشیا قرگزلو

//

2208

//

فرزانه باقری

//

2209

//

فرخ باقری

//

2111

//

موج اسماعیلی

//

2113

//

الهام ایوبیان

//

2212

یکشنبه بعدازظهر(18/4/96)

آرشیددفتریان

روستا(2)

2209

//

نیلوفر ایرانی شمیرانی

//

2202-2203

//

لینا باستانی پور

//

2211-2210

//

اشکان غلامپور

//

2205

//

پریچهرمعافی

//

2101

//

شیخ الحکمائی

//

2107

//

سیده حسینی

//

2208

//

سپیده بابازاده

//

2113

//

مریم خدابخش

//

2112

//

شوکاخوشبخت

//

2111

//

الهام ایوبیان

//

2110

//

علی شفائی

//

2209

دوشنبه صبح(19/4/96)

هوشنگ کریمی

طراحی فنی

2208

//

سحررنجکشان

هندسه کاربردی

2212

//

ویداراهنما

//

2208

دوشنبه بعدازظهر(19/4/96)

شروین تیموری

طرح معماری(1)

2205

//

موج اسماعیلی

//

2202

//

روانشادنیا

//

2112

//

ذاکری

//

2209

//

فرشید ملکی

//

2212

//

سیمونی

//

2211

//

موسوی

//

2110

//

زنگنه

//

2203

//

صادقی پور

//

2111

//

بحری

//

2210

//

شالی امینی

//

 

شماره آتلیه

روز-ساعت

نام استاد

نام درس

کارگاه

سه شنبه صبح(20/4/96)

بحری

کارگاه مصالح وساخت

2111-2110

//

وحید بشیرنژاد

بیان معماری(2)

2107

//

زنگنه مدار

//

2103-2101

//

علی بهنام والا

//

2203

//

لینا باستانی پور

//

2212-2210

//

هادی جمالی

//

2202

//

فاطمه عارف نظری

//

2205

//

سیده حسینی

//

2208

//

رناتا حسنی

//

2211

//

رایگانی

//

2209

//

مانا معراجی

//

2113-2112

//

سپیده بابازاده

بیان معماری(1)

2118-2114

//

دارابی

//

2202

سه شنبه بعدازظهر(20/4/96)

بدر طالعی

طرح معماری(3)

2210

//

رستمی

//

2208

//

بذرافکن

//

2111

//

بشیرنژاد

//

2112

//

متقی

//

2114

//

مژدهی

//

2212

//

شادانلو

//

2113

//

شوکاخوشبخت

//

2107

//

احمدیان

//

2210

//

همتیان

//

2209

//

جوانبخت

//

2101

//

رایگانی

//

 

2203

چهارشنبه صبح

21/4/96

حسن تاری وردی

متره وبرآورد

2212

چهارشنبه بعدازظهر(21/4/96)

منصوری

طرح معماری(5)

2205

//

نصیرسلامی

//

2208

//

طاهائی

//

2211

//

جاویدنژاد

//

2210

//

رستمی

//

2203

//

شادانلو

//

2114

//

میرشاهزاده

//

2110

//

پورزرگر

//

2113

//

مژدهی

//

2202

//

بدرطالعی

//

2209

//

زنوزی

//

2118

//

نخعی

//

2107

//

ژیلا نوروزی

//

2111

//

نعیما

//

2101

//

ناصرنصیر

//