اساتید مدعو

نام نام خانوادگی مرتبه علمی
امیر حسین آقاخانی استادیار
امیر ارشاد لنگرودی دانشیار
علیرضا بهرمان استادیار
حمیدرضا جیحانی استادیار
علی اکبر سعیدی گرگانی مربی
آرمان شیشه گر مربی
محمدحسن طالبیان استادیار
مهناز عبداله خان گرجی مربی
حامد نیرومند استادیار