گروه مرمت

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمد منصور فلامکی                                                                                    

مرتبه علمی: استاد                                                                                        

 دکتر اسکندر مختاری طالقانی

مرتبه علمی: استادیار

دکتر عبدالرسول وطن دوست حقیقی

مرتبه علمی: استادیار

دکتر رضا وحید زاده

مرتبه علمی:استادیار