اساتید مدعو

 

نام نام خانوادگی مرتبه علمی
الهام امینی استادیار
محمد سعید ایزدی استادیار
ناصر بنیادی استادیار
موسی پژوهان استادیار
آرش ثقفی اصل استادیار
حسین خسروی استادیار
رامین ساعد موچشی استادیار
ناصر عظیمی دوبخشری استادیار
مصطفی بهزاد استاد
سیدمحمدمهدی معینی استادیار
الهام منصوری استادیار
علی یدقار استادیار
اسماعیل شیعه استاد
اسماعیل صالحی دانشیار
الهام سوری استادیار
راضیه رضابیگی استادیار
جهانشاه پاکزاد استاد