گروه شهرسازی

دکتر علیرضا بندرآباد

مرتبه علمی:  دانشیار

دکتر پویان شهابیان

مرتبه علمی:استادیار

دکتر آتوسا مدیری

مرتبه علمی:استادیار

دکتر واراز مرادی مسیحی

مرتبه علمی:استادیار
 

دکتر طوفان حقانی

مرتبه علمی:استادیار

دکتر  سید مسعود پورصفوی

مرتبه علمی:مربی

دکتر محمود رضایی

مرتبه علمی :  دانشیار

دکتر غلامرضا لطیفی

مرتبه علمی:دانشیار
 

دکتر علی طیبی

مرتبه علمی:استادیار