مدیر گروه

 

  دکتر آتوسا مدیری     

 

استادیار و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی