گروه معماری

 

دکتر هما  ایرانی بهبهانی

مرتبه علمی:استاد

badrtalei(1)(1).jpg

احمد بدرطالعی

مرتبه علمی: مربی

 

دکتر کاوه بذرافکن

مرتبه علمی:  استادیار

 

دکتر محمدرضا پورزرگر.jpg

دکتر محمدرضا پورزرگر

مرتبه علمی:استادیار

 

 

حسن تاری وردی

مرتبه علمی:مربی

دکتر مهرداد جاویدی نژاد.jpg

دکتر مهرداد جاویدی نژاد

مرتبه علمی:  استادیار

 

 

دکتر شوکا خوشبخت بهرمانی.JPG

دکتر شوکا خوشبخت بهرمانی

مرتبه علمی:  استادیار

 

 

دکتر مزین دهباشی شریف

مرتبه علمی:  استادیار

 

drdiba.jpg

دکترداراب دیبا

مرتبه علمی:استاد

 

 

 

ژینت رستمی قلزم

مرتبه علمی : مربی

دکتر حسین سلطانزاده.jpg

دکتر حسین سلطانزاده

مرتبه علمی:دانشیار

 

علیرضا شادانلو

مرتبه علمی: مربی

 

 

دکتر وحید شالی امینی.jpg

دکتر وحید شالی امینی

مرتبه علمی:  استادیار

 

دکترسید عطااله طاهایی

مرتبه علمی:  استادیار

 

 

عبد الله جلیل مژدهی

مربی

محمدرضا عرب زاده بحری.jpg

محمدرضا عرب زاده بحری

مرتبه علمی:  مربی

 

 

دکتر شادی عزیزی

مرتبه علمی:  استادیار

 

 

دکتر پریسا علیمحمدی

مرتبه علمی:استادیار

دکتر وحید قبادیان.jpg

دکتر وحید قبادیان

مرتبه علمی:  استادیار

   

دکتر غزال کرامتی.jpg

دکتر غزال کرامتی

مرتبه علمی:  استادیار

 

متین.jpg

دکترمهرداد متین

مرتبه علمی:  استادیار

 

 

دکترحمید رضا موسوی

مرتبه علمی:  استادیار

 

 

دکتر شروین میر شاهزاده

مرتبه علمی:  استادیار

 

دکتر محمدرضا نصیر سلامی.jpg

دکتر محمدرضا نصیر سلامی

مرتبه علمی:  استادیار

 

 

دکتر ویدا نوروز برازجانی

مرتبه علمی: استاد یار

دکتر بهروز منصوری

مرتبه علمی:  استادیار

دکتر جلال نخعی.jpg

دکتر جلال نخعی

مرتبه علمی:  استادیار

 

 

 

دکتر هاشم هاشم نژاد شیرازی

مرتبه علمی:دانشیار

 

دکتر علی نمازیان

مرتبه علمی: دانشیار