مدیر گروه

 

دکتر شروین میر شاهزاده

 

استادیار و مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی