ریاست دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی :دکترعلیرضا بندرآباد

Email:  bandarabad @yahoo.com

bandarabad@iauctb.ac.ir   

 

 

رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1394 تا کنون

مدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از 1392 تا 1394

دکتری رشته شهرسازی (Ph.D.) ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، 1389 

رتبه اول آزمون ورودی دکتری سال 1386

کارشناسی ارشد معماری ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1377

پژوهشگر نمونه سال 1391  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مولف برتر سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو  کارگروه جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، 1394          

عضو شورای پژوهشی واحد تهران مرکزی 1396تا 1398

دریافت گواهینامه تربیت مدرس از کالج TAFE  استرالیا

 

سوابق آموزشی

1-دانشیار  و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1386 ؛

2-استاد مدعو واحد علوم و تحقیقات تهران ،  واحد تهران غرب ، واحد تهران شمال و واحد امارات متحده عربی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 

                                     

سوابق پژوهشی

 

تالیف و ویراستاری کتاب :

1-"محاط در محیط، کاربرد روانشناسی محیط در معماری و شهرسازی" – انتشارات جهاد دانشگاهی تهران 1394- نویسنده همکار: دکتر آزاده شاه چراغی

(اثر برگزیده جایزه کتاب سال ابن سینا)

2-"شهر زیست پذیر ؛ از مبانی تا معانی" – انتشارات آذرخش- تهران 1390

برنده جایزه و لوح تقدیر – جایزه دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی یادبود زنده یاد دکتر مزینی 1392

3-ویرایش علمی کتاب "پارادایم های پردیس" تالیف دکتر آزاده شاهچراغی- انتشارات جهاد دانشگاهی- تهران 1389

فهرست مقالات ارائه شده در مجلات علمی:

(بر اساس ترتیب نام نویسندگان)

1)بندرآباد، علیرضا 1398، تحلیل تطبیقی تاثیر شکل شهر بر مولفه های محیطی زیست پذیری در مناطق منتخب شهر تهران، دوفصلنامه علمی و پژوهشی معماری و شهرسازی پایدار، (پذیرش)

2)بندرآباد، علیرضا 1397، جنسیت و تفاوت در ادراک محیط شهری؛ انگاره ها ومعیارها، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا، شماره 59

3)بندرآباد، علیرضا 1396، مقایسه تطبیقی مفاهیم "مکان" و "خارج از مکان" در شهر با تاکید بر روانشناسی محیطی، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 32

4) بندرآباد، علیرضا ، خلیجی ،  محمد 1397،  سنجش عدالت اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از مدل تحلیل عاملی (نمونه موردی شهر تبریز)،  فصلنامه علمی پژوهشی شهر پایدار، شماره 1

5) دادفر، شیما ؛ مرادی مسیحی، واراز ؛ احمدیان، رضا ؛ بندرآباد، علیرضا 1397، تدوین فرآیند طرح های توسعه شهری بر مبنای رویکرد آینده نگاری ،فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا، شماره 57

6) کاوش نیا، حامد ؛ بندرآباد، علیرضا ؛ مدیری، آتوسا، 1396، مولفه ها و شاخص های شکلگیری مکان به عرصه های شهری از منظر نظریه انتقادی ،فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری، شماره 49

7)بندرآباد،علیرضا؛ اسماعیل پور، سحر 1396، نقش عوامل محیطی موثر بر تخریب گرایی(وندالیسم)در کیفیت عرصه های عمومی شهری، فصلنامه علمی پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، شماره 35

8) کاوش نیا، حامد ؛ بندرآباد، علیرضا ؛ مدیری، آتوسا، 1396، تحلیل رویکرد های نظری به عوامل شکل دهی افکار عمومی در عرصه های عمومی شهری با تاکبد بر نظریه های فلسفی و رسانه ای، 1396، شماره 46

9) بندرآباد، علیرضا ؛ صابری، آیدا؛ عطایی، سینا، 1396، تحلیل سطح و نوع اثرگذاری بر کیفیت زندگی در بافت قدیم شهربجنورد، فصلنامه علمی پژوهشی آرمانشهر، شماره 19

10) بندرآباد، علیرضا؛ مرادی مسیحی، واراز ؛ کاوش نیا، حامد ؛ عالی، حسین 1394 ، جستاری بر مفهوم شناسی عرصه های عمومی شهری در بازخوانی نظریه انتقادی و مکتب فرانکفورت فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری ، شماره 39

11)بندرآباد، علیرضا ؛ احمدی نژاد، فرشته 1393، ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی با تاکید بر اصول شهر زیست پذیر در منطقه 22 تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، شماره 16

12)ماجدی، حمید؛ بندرآباد،علیرضا 1393، بررسی معیار های جهانی و بومی شهر زیست پذیر، فصلنامه علمی پژوهشی هویت شهر، شماره 17

13) دانشور، مریم؛ بندرآباد، علیرضا 1392، بررسی انطباق طرح های توسعه و عمران جدید کشور با ویژگی های طرح ساختاری راهبردی مطالعه موردى: طرح توسعه و عمران شهر مشهد، فصلنامه هویت شهر، شماره 14

14) امینی حاجی باشی، مهسا ؛ رضایی، محمود ؛ بندرآباد، علیرضا 1397، بررسی تطبیقی الگوی رایج ریخت شناسی شهرهای ایران و اروپا در دوره مقارن اسلام ، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای جغرافیای انسانی، (پذیرش)

15) بندرآباد، علیرضا؛ شیخی فینی، سهیلا 1395، نقش تفاوت های جنسیتی در روش های مسیریابی در فضاهای شهری نمونه موردی : محدوده محلات مرکزی شهر ری، فصلنامه معمار شهر، شماره 9

16)بندرآباد، علیرضا 1391، نگرش هایی تحلیلی در توسعه محله ای، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره 39و40

17) بندرآباد، علیرضا 1389، بررسی تاثیرضوابط شهرسازی بر شکل شهر تهران ، ماهنامه علمی ترویجی منظر ، شماره 9

18) بندرآباد، علیرضا 1396، بسوی شهر زیست پذیر؛ گذاری بر مبانی و نظریه ها، فصلنامه آبادی، شماره 75 و 76

19)دانشور، مریم؛ بندرآباد، علیرضا؛ سیدالحسینی، سید مسلم 1390 بررسی تجربیات اخیر طرح های توسعه شهری با رویکرد راهبردی در ایران، ماهنامه طاق ، سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

20)رسول زاده،فرزان؛ شاهچراغی،آزاده؛بندرآباد،علیرضا 1398، ارائه مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و معماری در مجموعه های مسکونی مبتنی بر ساخت اجتماعی، دوفصلنامه علمی و پژوهشی معماری و شهرسازی پایدار، دوره 7،شماره1

21)جنگجو، شهرام؛ زرآبادی،زهراسادات ؛ زیاری، یوسفعلی ؛ بندرآباد،علیرضا 1398، تبیین الگویی از راه یابی در شهر با رویکرد روان‌شناسی محیطی‌ (مطالعه موردی: 11 محور پیاده مدار شهر تهران)، فصلنامه علمی پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، شماره 44

 

22)Bandarabad,Alireza;Shahcheraghi,Azadeh (2011);"The Trace of Urban Lifestyle: Iranian Cinematic Representation", International Journal of Academic Research (IJAR), Vol.3, No.2, March 2011, Part II. (ISI)

 

 

فهرست مقالات و سخنرانی های ارائه شده در همایشهای ملی و بین المللی :

 

1)ارائه مقاله بصورت سخنرانی در کنفرانس  (کشور کانادا )

Bandarabad,Alireza (2009);Rethinking Sustainable Street Design in Hot Arid Zone Cities",2009 IEEE Toronto International Conference

2)آزاده شاهچراغی، علیرضا بندرآباد، 1396، طراحی علمی معماری: هنر بر هم نهی داده های چند دانشی و میان دانشی، نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان

3)علیرضا بندرآباد، سعید حیدری، صائب حیدری قادیکلایی،1396، طراحی معماری دانش بنیان: بهره گیری از مدل های نرم افزاری به منظور کاهش مصرف انرژی در ساختمان ،نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان

4)صبا زال زاده، علیرضا بندرآباد، 1395، بررسی نقش رنگ بر مسیر یابی فضاهای شهری نمونه موردی: خیابان انقلاب حد فاصل چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب اولین، همایش ملی معماری و شهرسازی ؛ از نظریه تا عمل

5)مهدی مشعوف، علیرضا بندرآباد، 1395، بررسی عوامل موثر بر مسیریابی ذهنی و شناخت فضایی نمونه موردی ساختمان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، اولین همایش ملی معماری و شهرسازی ؛ از نظریه تا عمل

6)علیرضا بندرآباد، شیما دادفر، لطیف پنداریان،1393، بررسی و تحلیل شاخص های اکولوژیک شهر جدید پردیس در تحقق توسعه پایدار شهری اولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار

7)علیرضا بندرآباد، الناز جعفری نیاء،2016، ارائه مدل سنجش تاثیر پدیده دستفروشی بر ایجاد حس مکان در شهروندان، دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری

8)فروزان مسعودی، علیرضا بندرآباد، 1394، بهبود توسعه پایدار زیست محیطی از طریق احیای اراضی پیرامون مسیلهای درون شهری، کنفرانس بین المللی عمران،معماری و زیرساخت های شهری

9)علیرضا بندرآباد، بهرنگ خاکپراقی، مهدیه شاهپروری ،1395، الگو سازی میدان شهری ایرانی اسلامی نمونه موردی میدان امام حسین (ع) ، اولین همایش ملی معماری و شهرسازی ؛ از نظریه تا عمل

 

 

سایر فعالیت ها

 

-راهنمایی  5 عنوان پایان نامه دکتری ، بیش از 35عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و استاد مشاوردر بیش از 20 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

-رئیس اولین همایش ملی معماری و شهرسازی؛از نظریه تا عمل، دتنشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

- داوری مقالات مجلات علمی- پژوهشی فصلنامه های هویت شهر، معماری و شهرسازی پایدار،علوم و تکنولوژی محیط زیست، جغرافیا

-داور مسابقات طراحی معماری 1390

- مصاحبه با ماهنامه علمی ترویجی منظر پیرامون شهر در آیینه سینما ، اسفند 1387

-مصاحبه با فصلنامه جستارهای شهرسازی پیرامون شهر زیست پذیر، شماره 36 تابستان و پاییز 1390

-مصاحبه با نشریه مهیار پیرامون شهر زیست پذیر، زمستان 1392

-مصاحبه با برنامه سفید در حوزه معماری و شهرسازی شبکه آموزش سیما ، بهار 95

 

سوابق حرفه ای و اجرایی

 

  • معاونت طراحی و عضو هیات مدیره (غیر موظف) شرکت پیمان غدیر- (هلدینگ شرکت بین المللی توسعه ساختمان) ، 1392 تا 1395
  • مسئول ستاد عمرانی شعب مراکز استانها    1389 تا 1390  در معاونت توسعه و عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  • مدیر عامل، طراح و مدیر پروژه   1383 تا 138 در مهندسان مشاور طرح و فناوری بنا
  • طراح و مدیر پروژه   1380 تا 1383  در مهندسان مشاور آبادی ؛
  • طراح پروژه   1379 تا 1380 در مهندسان مشاور پیراز ؛
  • دستیار طراحی پروژه   1375 تا 1379  در مهندسان مشاور تجیر ؛