پروپوزالهای دانشجویان نامبرده  ذیل در جلسه گروههای آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه آن به شرح ذیل به اطلاع میرسد.

                                                                                                              حوزه مدیریت پژوهش